بازسازی خانه آپارتمانی

نوع پروژه : مسکونی

محدوده آدرس : الاهیه

فضای طراحی : 150

ویژگی های پروژه : مهندس طراح : جناب آقای مهندس میری و اجرا توسط گرو مهندسی باهور و کارفرمای عزی آقای مشیری عزیز

بازسازی خانه آپارتمانی
سازندگان سنتی و غیر حرفه ای بازسازی خانه اغلب در اندازه گیری ها و طراحی های فضا ها دقت مطلوب نمی کنند بنا براین در بازسازی خانه طراحی سنتی آنها از فضای آپارتمان بهره برداری مطلوب نمی شود اما در بازسازی خانه یک طراحی حرفه ای، طراح سعی می کند از فضا بهترین استفاده را بکند در بازسازی خانه  این پروژه سعی کردیم از فضای کوچک این آپارتمان بهترین کاربری و استفاده ها را ببریم.


در این نوع بازسازی خانه  ساختار کلی آپارتمان تغییر می کند و با در نظر گرفتن دیوار های حمال و غیرقابل انتقال کلیه دیوار ها و زیرساخت های داخلی را تخریب کرده و بازسازی خانه در اصطلاح ساختمان را لخت می کنند و بعد از بازسازی خانه  روی نقشه از پیش تهیه شده شروع به ساخت می کنند این نوع بازسازی ساختمان را بازسازی خانه کلی ساختمان می گویند. • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه
 • بازسازی خانه

انواع پروژه های باهور